Follow by Email

Blogi otsing

6 мая 2012 г.

Hoone kulumi hindamine.

**Ehitusekspertiis **
Hea pood,osta!Ehitise osade tegeliku füüsilise kulumi määramisel arvestasin ehitustegevuse/kapitaalremontide toimumise ajaga ning asjaolu,et tegemist on ehitusega,mille kandetarindi moodustavad puidust kandeseinad ja samuti puidust katusetarind.
Analoogsete hoonete normatiivne eluiga on kuni 50 aastat.Hoone tegeliku eluea määramisel arvestasin hoonele tehtud hooldusremonte ning hoone tehnilist seisundid,millest käesolevas töös on palju juttu tehtud.

Ehitise füüsiline kulumine väljendub siin eelkõige nii hoone kui terviku kui ka tema üksikute konstruktsioonide ja põhikonstruktsioonide pinnakattematerjalide,toodete ja tarvikute ning insenerkommunikatsioonide kulumises,tulenevalt ehitise kasutusajast võrreldes tema normatiivse elueaga,üksikute konstruktsioonide kulumist võrreldes nende normatiivse elueaga,aga ka ehitise sihipärase kasutamise intensiivsusest (loomulik kulumine) ja kasutamisreeglistiku täitmisest/mittetäitmisest.
Protsentides väljendatud füüsiline kulum näitab hoone algse väärtuse vähenemist hindamise (käesoleval) kuupäeval.
Füüsiline kulum väljendab protsentides ehitise väärtuse vähenemist ehitusmaterjali kulumise, füüsiliste defektide,deformatsioonide,läbivajumiste,pragude jms.tagajärjel.Peale konstruktsioonide visuaalset vaatlust füüsilise kulumi määramiseks on kasutatud Eesti Riikliku Elamuameti poolt 01.06.1992.a. käskkirjaga nr.20 kinnitatud “Hoonete füüsilise kulumise määramise tabelid”,arvestades lisainfot teostatud hooldusremontide kohta.
Ehitise funktsionaalne kulumine on määratud siin lähtudes eelkõige ehitise kasutamise sihtotstarbega kaasnevate nõuete ja tingimuste ajalisest dünaamikast,mille tõttu eelkõige ehitise ruumide suurus,nende funktsionaalne asukoht ja eksplikatsioon ehitises,viimistlus,jms ei vasta kehtivatele normidele ja standartidele ja funktsionaalse kaasajastamise vajadus tuleneb kinnisvara ümbritsevast majandus- ja õigusruumist: tuleohutuse normid ja eeskirjad;tervisekaitse normid ja eeskirjad;ehitus- ja projekteerimisnormid ja eeskirjad;ehitusmaterjalide ja –toodete standardid;turva ja muud nõuded;majandus- ja õigusruum tervikuna.
Ehitise keskkonna kulumine väljendub siin eelkõige ehitist ümbritseva makro- ja mikrokeskkonna muutuste võimendumises ehitise kasutuse sihtotstarbe realiseerimisele,selle kaasajastamisele ning ehitise füüsilise konstitutsiooni säilimisele ja nende kaasajastamise kuludele.
Kui ekspertuuringu käigus ei avata kaetud konstruktsioone, tuleb kulumi arvestamisel tugineda normatiividele objekti ekspluatatsiooniea orienteeruvaks määramiseks.